Dane osobowe

Polityka prywatności

 

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu. Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami i, np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest NOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000022168, NIP 8792136592, REGON 8711965950, tel.566198100, e-mail: sekretariat@nomet.pl (dalej również jako NOMET).

 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, księgową, kadrową, bankową, ubezpieczeniową, ochrony mienia i informatyczną.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą lub mogą być również organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.

 

Inspektor Ochrony Danych

Z uwagi na wdrożone środki techniczne i organizacyjne nie zdecydowaliśmy się na powołanie inspektora danych osobowych w naszej firmie. Jednakże w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt:

Adres korespondencyjny: NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń

E-mail: rodo@nomet.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami

prawnymi:

1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako

administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

a. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

b. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

c. marketingu usług NOMET,

d. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

e. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

f. obsługi Klientów,

g. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z

oferowanych usługi i produktów,

h. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną

www.nomet.pl,

2. w celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami, w celu współpracy z dostawcami

i innymi podmiotami, z którymi NOMET współpracuje w ramach prowadzonej działalności

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych

przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w NOMET lub nawiązaniu

współpracy z NOMET na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1

lit. a i c RODO),

5. ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego na terenie zakładu

NOMET, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku,

które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i

Klientów NOMET oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i

rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, proszę jednak pamiętać, iż w niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie lub uniemożliwi wykonanie umowy.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego). Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i

Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub

jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności

znajdą Państwo przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem

formularza kontaktowego.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,

- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji świadczonej usługi,

mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym

formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Mogą Państwo

przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Proszę pamiętać, że udzieloną zgodę na przetwarzanie mają Państwo prawo cofnąć w każdym czasie

bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie

odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z

dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na

adres rodo@nomet.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

 

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych

podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie,

telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest NOMET Sp. z o.o., ul.

Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne,

reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. O zmianach co do liczby i oznaczenia

podmiotów mających dostęp do Państwa danych będą Państwo informowani poprzez zmiany w

Polityce prywatności.

Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Cookies

zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą

identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich

podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies

umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii

jedynie w celach statystycznych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

a. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania

(przeglądarki internetowej);

b. stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

a. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych

usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania;

b. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w

zakresie uwierzytelniania

c. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i

funkcjonalności;

d. pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację

interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i

funkcjonalności.

 

 

Czas przechowywania danych

Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili

cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu

przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych.

Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy

przez okres 1 roku.

W przypadku danych osobowych zebranych przez nas w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych

naszych interesów, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu zrealizowania tych interesów. W

przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem umowy lub w wykonaniu

obowiązku wynikającego z przepisów prawa, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu upływu

terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową lub obowiązków wynikających z przepisów

prawa.

 

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z

opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika

witryn;

- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików

stałych jako sesyjnych itp.;

- blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych

technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć

lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w

menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących

bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując

frazę „pliki cookies”.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych

wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane

z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego

nieupoważnione.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOMET SP. Z O.O. W TORUNIU

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej

 

RODO,

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NOMET Spółka z ograniczoną

    odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń, wpisana do

    rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000022168,

    NIP 8792136592, REGON 871196595, tel. 566198100, e-mail: sekretariat@nomet.pl (dalej:

    NOMET).

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod

    adresem e-mail: rodo@nomet.pl.

3. NOMET zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

    a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

       NOMET jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w

       celu:

     i. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

     ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

     iii. marketingu usług NOMET,

     iv. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

     v. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

     vi. obsługi Klientów,

     vii. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z

           oferowanych usługi i produktów,

     viii. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną

           www.nomet.pl,

    b. w celu wykonania umów zawieranych przez NOMET z Klientami, w celu współpracy

       z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi NOMET współpracuje w ramach

       prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na NOMET wynikającego

       z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u NOMET lub

    nawiązaniu współpracy z NOMET na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa

    prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli

    podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w

    postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania

    informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym

    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia

    przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza

    Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

    a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów NOMET

       jako administratora danych,

    b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą

       związane jest przetwarzanie danych osobowych,

    c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych

      przepisów prawa,

   d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla

      potrzeb marketingowych,

   e. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej

      jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i

     ustalenia czy NOMET posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim

     preferencjom.

7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego na terenie zakładu

    NOMET, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku,

    które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

    przez NOMET jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i

    Klientów NOMET oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i

    rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania,

    prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich

    przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na

    adres: NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w

    formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@nomet.pl.

9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane

     kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza

     Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie

     dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

12. Przebywając na terenie zakładu NOMET zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa

     danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa

     danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie

     pisemnej na adres: NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z dopiskiem dane

    osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@nomet.pl.

14. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają

     Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu

     zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je

     na adres NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub

     w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@nomet.pl.

15. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

     gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza

     przepisy RODO.

16. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny,

     jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt

     z Panem/Panią lub wykonanie usługi.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NOMET SP. Z O.O. W TORUNIU

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej

 

RODO,

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NOMET Spółka z ograniczoną

    odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 40/42 87-100 Toruń, wpisana do

    rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000022168,

    NIP 8792136592, REGON 871196595, tel. 566198100, e-mail: sekretariat@nomet.pl (dalej:

    NOMET).

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod

    adresem e-mail: rodo@nomet.pl.

3. NOMET zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

    a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

       NOMET jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w

       celu:

     i. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

     ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

     iii. marketingu usług NOMET,

     iv. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

     v. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

     vi. obsługi Klientów,

     vii. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z

           oferowanych usługi i produktów,

     viii. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną

           www.nomet.pl,

    b. w celu wykonania umów zawieranych przez NOMET z Klientami, w celu współpracy

       z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi NOMET współpracuje w ramach

       prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na NOMET wynikającego

       z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u NOMET lub

    nawiązaniu współpracy z NOMET na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa

    prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli

    podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w

    postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania

    informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym

    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia

    przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza

    Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

    a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów NOMET

       jako administratora danych,

    b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą

       związane jest przetwarzanie danych osobowych,

    c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych

      przepisów prawa,

   d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla

      potrzeb marketingowych,

   e. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej

      jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i

     ustalenia czy NOMET posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim

     preferencjom.

7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego na terenie zakładu

    NOMET, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku,

    które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

    przez NOMET jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i

    Klientów NOMET oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i

    rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania,

    prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich

    przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na

    adres: NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w

    formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@nomet.pl.

9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane

     kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza

     Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie

     dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

12. Przebywając na terenie zakładu NOMET zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa

     danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa

     danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie

     pisemnej na adres: NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z dopiskiem dane

    osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@nomet.pl.

14. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają

     Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu

     zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je

     na adres NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub

     w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rodo@nomet.pl.

15. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

     gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza

     przepisy RODO.

16. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny,

     jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt

     z Panem/Panią lub wykonanie usługi.

 

Facebook